firmy: Ivo Štorek firma Nimrod
se sídlem:  Pod Černým vrchem 5747, 430 01 Chomutov
IČ: 49878379
DIČ: CZ6303281985
(dále jen „prodávající“)
pro prodej zboží včetně prodeje prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dalekohledysteiner.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a podnikatelem (dále jen „kupující“) včetně prodeje prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.dalekohladysteiner.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující spotřebitelem; v takovém případě se uplatní obchodní podmínky pro spotřebitele. Jestliže kupující uvede v rámci objednávky či v kupní smlouvě IČ nebo DIČ, má se za to, že kupní smlouvu uzavírá jako podnikatel.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude oznámena vložením nového znění obchodních podmínek na webové stránce. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním obchodních podmínek platných ke dni jejího uzavření. Je-li předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím opakované plnění stejného druhu, má kupující právo změny odmítnout do 30 dnů od jejich oznámení kupujícímu a může z tohoto důvodu smlouvu písemně vypovědět ve 2 měsíční výpovědní lhůtě, jež počne běžet ode dne doručení výpovědi prodávajícímu.

1.6. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800, 1810 - 1867 občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje. Stejně tak se na kupní smlouvu nepoužijí ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek nebo mimo webové rozhraní obchodu.

3.3. Cena předmětu plnění napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v nabídce uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí po vzájemné dohodě stran prodávajícímu jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

  • na základě faktury (se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře uvedeno jinak) po poskytnutí předmětu plnění;
  • na základě zálohové faktury;
  • v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese 28. října 1079, 430 01 Chomutov, zvolil-li kupující osobní odběr zboží;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 78-5601640217, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. pro platby v Kč, nebo č. 123-1577530297 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. pro platby v Eur (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně či platební kartou prostřednictvím platebního systému provozovaného na webové stránce;
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;
  • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (nákup na splátky).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.4. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v době splatnosti uvedené na faktuře.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. V případě prodlení s úhradou kupní ceny sjednávají prodávající a kupující smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení ceny i při částečném plnění kupní smlouvy a kupující je povinen cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

4.9. Žádná část kupní ceny nesmí být uhrazena postoupením pohledávek třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

4.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

4.11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu zpravidla po předání předmětu plnění kupujícímu, případně při využití dopravce, po předání prvnímu dopravci; tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat zálohu či platbu předem.

4.12. Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur (případně i dobropisů či zálohových faktur) v elektronické formě na e-mailovou adresu pro tento účel kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto emailovou adresu aktivně užívá.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (s účinností ke dni doručení odstoupení kupujícímu) v případě, že kupující poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v těchto obchodních podmínkách, kupní smlouvě nebo platných právních předpisech vtahujících se k předmětu kupní smlouvy.

5.2. Prodávající je mimo případů stanovených zákonem oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu zjevné chyby v ceně předmětu plnění, vyprodání zásob, nedostupnosti předmětu plnění, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel předmětu plnění přerušil / omezil / zastavil výrobu nebo dovoz předmětu plnění. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení a vrátí mu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to převodem na bankovní účet kupujícího.

5.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím bez nutnosti uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (byla-li uhrazena) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.4. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.

5.5. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.

5.6. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné (včetně e-mailu či datové zprávy). Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

5.7. Odstoupí-li jakákoli ze stran od kupní smlouvy (příp. její části), je kupující povinen vrátit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od odstoupení poskytnutý předmět plnění (případně část, jehož se odstoupení týká). Prodávající vrátí kupujícímu do 7 kalendářních dnů od vrácení předmětu plnění uhrazenou kupní cenu (případně její část), ledaže k odstoupení od kupní smlouvy došlo z důvodů na straně kupujícího.

5.8. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal; jestliže kupující zaplatil kupní cenu jinak, než bezhotovostním převodem ze svého bankovního účtu, vrátí prodávající peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet, který kupující prodávajícímu písemně sdělí, nebo v hotovosti po vzájemné domluvě v sídle prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.9. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

5.10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.11. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující věc při dodání a ani v dodatečně poskytnutém termínu pro převzetí, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý den uskladnění. Věc bude prodávající skladovat maximálně po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující věc ani po uplynutí doby 6 týdnů, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody způsobené prodlením kupujícího s převzetím předmětu plnění a úhradu skladného.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Dodací lhůty uváděné prodávajícím jsou vždy pouze informativní. 

6.6. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost poskytnutí předmětu plnění v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednaný předmět plnění není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupný. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného předmětu plnění vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu újmy. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od kupní smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek předmětu plnění.

6.7. Prodávající umožňuje kupujícímu zvolit si ve webovém rozhraní obchodu způsob dodání (dopravy). Jde zejména o doručení poštovní / kurýrní službou nebo osobním odběrem. Tím není dotčena možnost sjednání jiného způsobu dopravy v jednotlivých případech.

6.8. Náklady za dopravu nese kupující, není-li prodávajícím uvedeno jinak.

6.9. Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění přijmout.

 

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se na podnikatele (zejména ustanovení § 2099 – 2117 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Za vadu nelze považovat změnu předmětu plnění, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, údržby, zásahu vyšší moci nebo neoprávněného zásahu či nevhodné manipulace v rozporu s návodem či poučení poskytnutého kupujícímu.

7.4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.5. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.6. Neoznámí-li kupující vadu věci včas (tj. nejpozději do 7 dnů od převzetí věci), pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

7.7. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V případě, že je ve vztahu ke zboží poskytována záruka, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.8. Ustanovení ohledně práv z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. 

7.10. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně v sídle prodávajícího či elektronickou poštou na adrese firma@nimrod.cz.

7.11. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.12. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující uplatnit práva z vadného plnění stanovená zákonem, zejména v ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.

7.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

7.14. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případech uvedených v § 2110 občanského zákoníku.

7.15. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.16. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na předmětu plnění nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti. 

7.17. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamovaný předmět plnění kompletní (pokud nejsou nekompletnost či jiné množstevní vady předmětem reklamace).

7.18. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího písemně (reklamačním zápisem). Reklamace musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

7.18.1. označení kupujícího,
7.18.2. označení reklamovaného předmětu plnění,
7.18.3. specifikaci objednávky a smlouvy, případně jiných dokladů k dodávce předmětu plnění,
7.18.4. popis vad (vady) a množství (počet kusů) vadného předmětu plnění,
7.18.5. volbu práva z titulu vadného plnění (způsob vyřízení reklamace), a
7.18.6. důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace (foto apod.), je-li to pro posouzení reklamace potřebné.

7.19. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3. Kupující prohlašuje a zaručuje, že zboží nekupuje za účelem vojenského či obdobného užití.

8.4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré dodávky zboží podléhají zákonům a předpisům o kontrole vývozu platným ve vnitrostátních právních předpisech, EU, Spojeném království a Spojených státech. To zahrnuje mimo jiné nařízení o správě vývozu ("EAR") a sankční režimy Ministerstva financí USA, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv. Kupující bude dodržovat všechny tyto zákony a předpisy, které se na něj vztahují. Kupující nesmí, pokud k tomu není oprávněn podle těchto zákonů a předpisů, uskutečnit žádnou přímou ani nepřímou dodávku tohoto zboží do (i) jakékoli embargované nebo sankcionované země nebo oblasti, nebo pro (ii) jakoukoli osobu nebo subjekt, pro který je vývoz omezen podle platného vládního seznamu zakázaných a omezených stran, nebo pro (iii) jakoukoli osobu přímo nebo nepřímo vlastněnou nebo ovládanou výše uvedenými osobami.

8.5. Kupující nesmí přímo ani nepřímo převést ani jinak zpřístupnit žádné jiné osobě nebo subjektu žádné zboží dodané prodávajícím pro použití při jakýchkoli zakázaných činnostech, zejména (nikoli však výlučně) činností souvisejících s návrhem, vývojem, výrobou nebo použitím jakýchkoli jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo jakýchkoli raket, raketových systémů nebo bezpilotních letadel. Kupující je povinen odškodnit prodávajícího před jakýmikoliv nároky nebo sankcemi, které mu vzniknou v důsledku nedodržení těchto zákonů a předpisů ze strany kupujícího, a poskytnout mu náhradu veškeré újmy.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“ dostupného zde.

 

10. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno i na elektronickou adresu kupujícího a do jeho datové schránky.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Všechny spory vznikající z těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 28. října 1079, 430 01 Chomutov, adresa elektronické pošty firma@nimrod.cz, telefon +420 731 610 400.

V Chomutově dne 6. 1. 2022